شنبه 8 آذر 1393
 
www.mosms.ir - شماره پیامک: 30008503

مدارک صدور پروانه کسب دایم


چاپ

 

« مدارک لازم جهت صدورپروانه کسب دائم اشخاص حقیقی در شهرها»

 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2 - ارائه اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی با تصاویر کلیه صفحات.

1-2- حداقل سن جهت خانم ها به منظور دریافت پروانه کسب هجده سال میباشد.

 3– ارایه اصل و تصویر  گواهی وضعیت نظام وظیفه متولدین 1337 به بعد.

 4 ارائه اصل و تصویر  آخرین مدرک تحصیلی(حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدائی یا سواد خواندن ونوشتن) با استثنای متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا میباشد.

5- ارایه اصل و تصویر قبض تلفن محل کسبی با کدپستی10رقمی.

 6- 12قطعه عکس 4 * 3 جدید پرسنلی.

7- ارائه اصل و تصویر اسناد مالکیت به همراه سند قطعی غیرمنقول (بنچاق سند) و یا اسناد مالکیت منافع با سرقفلی و یا بدون سرقفلی.( اعم از اجاره نامه – مبایعه نامه).

1-7- دریافت تعهد محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

 8- ارایه اصل و تصویر  سوابق کابری تجاری یا اداری و یا کارگاهی محل کسب.

9- ارایه اصل و تصویر هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی و یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی محل کسب.

10- درصورت داشتن شریک یا شرکاء ارایه تصویرصفحه اول شناسنامه شریک یا شرکاء و رضایت محضری هر یک از شرکاء.

11- درصورت دارا بودن پروانه کسب و یا هرگونه سوابق صنفی قبلی محل کسب، ارایه گواهی کتبی موافقت اتحادیه قبلی مبنی بر ابطال پروانه کسب و تسویه حساب.

12- ارائه اصل و تصویر  کارت معاینه پزشکی فردی و اصل گواهی صلاحیت بهداشتی محیط کسب از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی میباشند.

13- اصل و تصویر  مدارک لازم مبنی بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص بر اساس آیین نامه مربوط.

1-13- اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی وفق ماده 13 قانون نظام صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی میباشد.

14- ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

15- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه جهت افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام.

16- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

17- گذراندن دوره آموزشی اصناف به مدت 10 ساعت.

18- تسویه حساب با اتحادیه طبق جدول لیست وجوهات نصب شده در محل اتحادیه.

19- واریز حقوق مترتب سازمان های ذیربط در بانک مربوطه طبق جدول نصب شده در محل اتحادیه.

20- صدور پروانه کسب و کارت عضویت ظرف مدت 15 روز اداری و تحویل به متقاضی.

 تذکرات:

الف- صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شروط فردی قانونی نماید. همچنین در صورتیکه صاحب پروانه کسب به هر دلیل نتواند در واحد صنفی خود حضور یابد، معرفی مباشر واجد شرایط الزامیست.

ب- چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی فی­­مابین شرکاء اعم از حقیقی و حقوقی بعد از صدور پروانه کسب به عهده مراجع ذیصلاح قضایی میباشد.

ج- چنانچه دارندگان پروانه کسب به دلایلی از ادامه فعالیت منصرف گردند و یا واحد صنفی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند مکلفند پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه صنف مربوط تحویل نمایند و در غیر اینصورت اتحادیه مکلف است ضمن ارسال گزارش به مجمع امورصنفی ذیربط نسبت به ابطال پروانه کسب مزبور اقدام نماید.

د- صدور پروانه کسب جدید برای واحدهایی که پروانه های آنها باطل نگردیده منوط به اخذ تعهد محضری از متقاضی جدید مبنی بر قبول هرگونه مسئولیت حقوقی ناشی از آن میباشد.

 هـ- اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره­برداری یا اشتغال از وزارتخانه­ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به
مصرف­کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بردریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پرونه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند.

 و- در مشارکت های مدنی، یک پروانه کسب بنام احدی از شرکاء که توسط سایر شرکاء کتباً معرفی و امضای آنان توسط اسناد رسمی گواهی شده باشد، در صورت احراز سایر شرایط صادر میگردد.

ز- چنانچه مالک عین و منافع و سرقفلی و یا منافع با سرقفلی و یا بدون سرقفلی فوت شده باشد و کلیه ورثه متوفی صغیر باشند، اتحادیه می تواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولی قهری و در غیاب وی به نام قیم قانونی با اخذ نظر مساعد اداره امور سرپرستی صارد نماید.

ح- در صورتیکه تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند صدور پروانه کسب بنام نماینده قانونی(قیم) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر نیاز خواهد بود.

ط- در صورتیکه دارنده پروانه کسب محجور شود قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

ی- تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این آیین نامه میباشد.

ک- در صورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به این اتحادیه و یا مرجع قانونی صدور پروانه کسب تسلیم دارد، اتحادیه و یا مرجع مربوطه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل و بدون در نظر گرفتن حدود صنفی و سقف پذیرش و سایر شرایط خاص همان شغل پروانه جدیدی بنام فرد معرفی شده صادر میکند.

ل- در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه متوفی است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، میتوانند ظرف دوسال از تاریخ فوت متوفی نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.