آيين نامه اجرايي شناسه هاي کالا و رهگيري موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصويب نامه شماره۷۵۶۴۲مورخ۹۵/۶/۲۳هيئت وزيران

آيين نامه اجرايي شناسه هاي کالا و رهگيري موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جهت دريافت فايل بر روي لينک زير کليک نماييد

آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۱۳ قانون قاچاق کالا و ارز