آیین نامه اجرایی ماده 79


چاپ
آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون نظام صنفی
موضوع: ضوابط صدور پروانه کسب جهت جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهداء


ماده 1- وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت ماده 79 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نامبرده می¬شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای میباشند، اقدام کند.
الف- جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب- آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده.
ج- کلیه اعضای خانواده شهداء اعم از همسر، فرزند و والدین، خواهر و برادر.
ماده 2- هر فرد متقاضی موضوع این آیین نامه باید قبل از سپردن هرگونه تعهد اجاره و یا خرید محل به منظور هماهنگی و اخذ آگاهی های لازم حسب مورد به واحدهای ذیربط در بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه نماید.
تبصره 1- درخواستهای رسیده برای اخذ پروانه کسب به ترتیب وصول با ذکر شماره و تاریخ در دفتر واحد مربوطه ثبت و رسید آن به متقاضی تسلیم میگردد. واحد مربوطه موظف است پس از بررسی در صورتی که متقاضی واجد شرایط واحد مربوطه و مفاد این آیین نامه باشد، نسبت به صدور معرفی نامه جهت متقاضی دریافت پروانه کسب به وزارت بازرگانی اقدام نمایند.
تبصره 2- منظور از وزارت بازرگانی در این آیین نامه در مراکز استانها سازمانهای بازرگانی و در شهرستانها مدیریت و یا نمایندگی بازرگانی شهرستانها میباشد.
ماده 3- اتحادیه صنف پس از دریافت معرفی نامه متقاضی از وزارت بازرگانی از محل مورد تقاضا بازدید و با توجه به تسهیلات پیش بینی شده در این آیین نامه نظر خود را حداکثر ظرف یک هفته به وزارت بازرگانی اعلام مینماید. در صورتی که اتحادیه صنف ظرف مدت تعیین شده اعلام نظر ننماید، وزارت بازرگانی رأساً اقدامات مقتضی معمول میدارد.
تبصره- تسهیلات در نظر گرفته شده مانع از اقدامات افراد برای استفاده از قانون نظام صنفی خصوصاً تبصره 3 ماده 12 نخواهد بود.
ماده 4- وزارت بازرگانی به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت رسیدگی به درخواست متقاضیان در موارد ذیل اقدام مینماید.
1- کاهش حداقل مساحت واحد صنفی تا 40 درصد.
2- کاهش حدود صنفی تا 50 درصد.
3- در صورتی که ابزار و تجهیزات کار برای افراد موضوع این آیین نامه در هنگام تقاضا موجود نباشد اخذ تعهد از متقاضی برای فراهم نمودن ابزار و تجهیزات مربوط ظرف مدت 6 ماه.
تبصره- افرد صنفی موضوع این آیین نامه، مشمول مفاد تبصره 2 مـاده 49 قـانون نظام صنفی نمی-گردد.
ماده 5- وزارت بازرگانی موظف است در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 4 این آیین نامه با اخذ مدارک ذیل نسبت به تکمیل پرونده متقاضی اقدام نماید.
1- فتوکپی شناسنامه عکس دار 2 برگ.
2- عکس جدید 6 قطعه.
3- گواهی پایان تحصیلات ابتدایی با سواد خواندن و نوشتن به استثنای متقاضیانی که سن آنها بیش از 45 سال باشد.
4- کارت معاینه بهداشتی متقاضی و تاییدیه بهداشتی محل کسب از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می¬باشند.
5- موافقت اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی.
6- مدارک لازم دال‌بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی بر اساس تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی.
تبصره- چنانچه متقاضی واجد شرایط لازم جهت اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب کافی است و این موضوع بایستی در پروانه کسب با قید عبارت «این پروانه در صورت اشتغال یک نفر دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی معتبر است» منظور گردد.
7- فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب یا ادارات و سازمان های دولتی، نهادها، شهرداریها ، شرکتهای تعاونی مسکن و شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها.
تبصره- در صورت تغییر مکان واحد صنفی افراد مشمول این آیین نامه وزارت بازرگانی موظف است با رعایت تسهیلات این آیین¬نامه و معرفی واحد ذیربط نسبت به تعویض پروانه کسب جهت محل جدید اقدام نمایند.
8- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا ارایه گواهی لازم مبنی ‌بر طرح پرونده متقاضی در حوزه نظام وظیفه عمومی (مطابق ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی) برای افراد مشمول قانون نظام وظیفه عمومی.
9- ارایه گواهی و یا قبض پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری جهت واحدهای صنفی که قبل از تاریخ تصویب قانون نظام صنفی(24/12/1383) دایر گردیده اند.
10- ارایه پایان کار تجاری یا اداری و یا کارگاهی و و یا ارایه گواهی لازم از شهرداری مبنی‌بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی که بعد از تاریخ تصویب قانون نظام صنفی دایر گردیده اند.
تبصره- در صورت عدم احراز شـرایط منـدرج در این مـاده مراتب تـوسط وزارت بازرگانی ظرف مدت یک هفته به واحد مربوط منعکس می‌گردد.
ماده 6- در صورت تکمیل مدارک فوق الذکر، وزارت بازرگانی نسبت به صدور پروانه کسب متقاضی اقدام و پرونده مربوطه را جهت اقدامات قانونی بعدی به اتحادیه ذیربط ارسال میدارد.
تبصره 1- اتحادیه موظف است با دریافت حق عضویت سالانه جهت افراد مشمول این آیین نامه که پروانه کسب تحصیل نموده اند کارت عضویت صادر نماید.
ماده 7- در شرکت ها، پروانه کسب به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و در مشارکت های مدنی پروانه به نام احدی از شرکا و با رضایت کتبی سایر شرکا و با قید عبارت مشارکت مدنی در پروانه کسب صادر میگردد.
ماده 8- شرکتهای تعاونی صنفی موظفند افراد مشمول این آیین نامه را با داشتن پروانه کسب از وزارت بازرگانی و کارت عضویت از اتحادیه ذیربط به عضویت بپذیرند.
ماده 9- مدت اعتبار پروانه¬های کسب افراد مشمول این آیین نامه از تاریخ صدور به مدت 10 سال می باشد و تمدید آن توسط اتحادیه صنف ذیربط با ارایه گواهی پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری، گواهی دال‌ بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات گواهی بهداشت فردی و محل کسب از وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی برای واحدهای مشمول قانون موارد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خواهد بود.
تبصره 1- اتحادیه¬ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند، همچنین کلیه سازمان‌های ذیربط موظفند با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 2- دارندگان پروانه کسب مشمول این آیین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های اتحادیه های صنفی مربوطه منطبق با قانون نظام صنفی خواهند بود.
ماده 10- در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی با رعایت ضوابط مربوطه و استشهاد محلی با تایید واحد ذیربط بلامانع خواهد بود.
ماده 11- افراد مشمول این آیین نامه می توانند جهت اداره واحد صنفی خود با تایید واحد مربوطه اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط به اتحادیه صنف ذیربط نمایند اتحادیه موظف است نسبت به صدور کارت مباشرت اقدام نماید.
تبصره 1- صاحب پروانه کسب و مباشر وی بصورت تضامنی کلیه مسوولیت هایی که به لحاظ قانونی به عهده صاحب پروانه کسب میباشد را بر عهده خواهند داشت.
تبصره 2- صاحب پروانه کسب موظف است در صورت عزل و یا فوت مباشر در اسرع وقت مراتب را به اتحادیه مربوطه اعلام نماید.
تبصره 3- صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر میباشد و یک نسخه قرارداد مذکور در پرونده فرد صنفی ضبط خواهد شد.
ماده 12- افراد صنفی موضوع این آیین نامه میتوانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر به شرط ابطال پروانه کسب قبلی و اخذ گواهی ابطال از اتحادیه صنفی و سازمان و یا اداره بازرگانی مربوط در محل جدید با رعایت مفاد این آیین نامه، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
ماده 13- پروانه های کسب موضوع افراد مشمول این آیین نامه در چهار نسخه صادر، اصل آن به متقاضی تحویل، یک نسخه جهت اطلاع واحد مربوطه، نسخه سوم جهت ضبط در پرونده صنفی متقاضی و نسخه چهارم در سازمان یا اداره صادرکننده نگهداری می شود.
ماده 14- این آیین نامه در 14 ماده و 13 تبصره و در اجرای ماده 79 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی تهیه و در تاریخ(6/4/83) به تصویب وزیر بازرگانی رسید.