یکشنبه 2 آذر 1393
 
www.mosms.ir - شماره پیامک: 30008503

آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نظام صنفی


چاپ
آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نظام صنفی
موضوع: درآمدهای اتحادیه‌های صنفی


ماده 1- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب- وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات، اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج- کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت.
ماده 2- حق عضویت افراد صنفی عبارت است از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تأمین هزینه‌ها و مخارج اتحادیه مکلف به پرداخت آن بصورت سالانه می‌باشد.
ماده 3- حق عضویت افراد صنفی بر اساس پیشنهاد اتحادیه مربوط و تأیید مجمع امور صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‌گردد.
تبصره 1- حق عضویت واحدهای صنفی می‌تواند با در نظر گرفتن رسته شغلی، موقعیت مکانی، متراژ واحد صنفی، درجه واحد صنفی و تراکم جمعیت منطقه استقرار واحد صنفی و وضعیت مالی فرد صنفی متفاوت باشد.
تبصره 2- اتحادیه مجاز است حق عضویت متقاضیان پروانه کسب برای سال اول را تا سقف 5 برابر و حداکثر به مبلغ دو میلیون ریال دریافت نماید. دریافت وجوه بیش از مبلغ دو میلیون ریال، بر اساس پیشنهاد اتحادیه و تأیید مجمع امور صنفی مربوط و تصویب کمیسیون نظارت و با موافقت کتبی معاون توسعه بازرگانی داخلی مجاز می‌باشد.
تبصره 3- اتحادیه می‌تواند حق عضویت اعضاء صنفی را بصورت یک جا یا به تقسیط طی یک سال و حداکثر تا پایان سال دریافت نماید.
تبصره 4- اتحادیه‌های صنفی مجازند سالی یک بار درخواست افزایش حق عضویت خود را به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت ارایه نمایند.
ماده 4- اتحادیه می‌تواند در ازاء ارایه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف، مبالغی را به عنوان حق خدمات آموزشی و فنی دریافت نماید.
تبصره- میزان حق خدمات آموزشی و فنی در اتحادیه‌های صنفی، بر اساس پیشنهاد اتحادیه و تأیید مجمع امور صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‌گردد.
ماده 5- اتحادیه‌های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک‌های داوطلبانه از اشخاص حقیقی و حقوقی به استثناء متقاضیان دریافت پروانه کسب با مجوز مجمع امور صنفی ذیربط دریافت نمایند.
ماده 6- اتحادیه‌ها می‌توانند با انعقاد قرارداد با سازمان‌های خصوصی، ادارات مالیاتی، شهردرای‌ها، سازمان‌های وابسته به دولت وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات را عهده‌دار گردیده و مبلغی به عنوان کارمزد طبق مقررات دریافت و به حساب اتحادیه واریز نمایند.
ماده 7- اتحادیه‌های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که بر اساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین می‌گردد، از متقاضیان دریافت نمایند. وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‌شود به حساب اتحادیه، مجمع امورصنفی ذیربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد.
ماده 8- هیأت رییسه هر اتحادیه مکلف است کلیه درآمدهای خود که در ماده 31 قانون نظام صنفی و ماده یک این آیین‌نامه تعیین گردیده را با افتتاح حساب جاری در یکی از بانک‌های حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نماید.
تبصره- هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد.
ماده 9- در صورتی که اتحادیه از عهده تأمین مخارج جاری برنیامده و این امر ناشی از سوءعملکرد مدیریت هیأت مدیره نبوده باشد، پس از بررسی لازم و تأیید مجمع امور صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت نسبت به ارایه کمک مالی از مجمع مزبور اقدام خواهد شد.
تبصره- در صورتی که اتحادیه یاد شده به علت کمی اعضاء دچار مشکل مالی شده باشد، به پیشنهاد مجمع امور صنفی مربوط و تصویب کمیسیون نظارت نسبت به ادغام اتحادیه مزبور اقدام می‌گردد.
ماده 10- اتحادیه‌های صنفی موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی خود را به موجب ماده یک این آیین‌نامه هر سه ماه یک بار به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.
ماده 11- اتحادیه‌های صنفی موظفند بر اساس بندهای (ز) و (و) ماده 30 قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن (تا پایان خرداد ماه هر سال) و تنظیم بودجه سال بعد (تا پایان دی ماه هر سال) به مجمع امور صنفی ذیربط جهت رسیدگی و تصویب اقدام نمایند.
ماده 12- کمیسیون نظارت مربوط و مجمع امور صنفی ذیربط مکلفند به طور نوبه‌ای یا نمونه‌گیری، وضعیت درآمدها و هزینه‌های اتحادیه را با مراجعه به دفاتر مربوطه بررسی و در جلسات کمیسیون نظارت گزارش نمایند.
ماده 13- این آیین‌نامه در 13 ماده و 7 تبصره و در اجرای ماده 31 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 10/5/1383 توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید و در تاریخ 24/7/85 با تصویب وزیر بازرگانی ماده 7 اصلاح شد.